רונית שאולי ברנאי משרד עורכי דין ונוטריון בית אמות הקריה,לאונרדו דה וינצ'י 21תל אביב 64733  טל  03-6932015   פקס 03-6932014
 Ronit shaouly - Berney law office & Notary Beit amot Hakirya 21 leonardo Da vinci st. Tel aviv 64733 ISRAEL Tel: +972-3-6932015
Fax: +972-3-693-2014 E-mail:ronit@shaouly-law.com

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ייפוי כח מתמשך

למה צריך

בצוואתו מצווה אדם בחיים מה יעשה ברכושו לאחר מותו.
אך מה לגבי המצב בו אדם מאבד היכולת לקבלת החלטות באופן עצמאי? לדוגמא- במקרים של ירידה קוגניטיבית כתוצאה ממחלות  כגון  אלצהיימר, דמנציה או כתוצאה ממוגבלות עקב תאונות או מחלות. בכל אלה נזדקק למיופה כוח שיוכל לקבל החלטות להמשך הטיפול הרצוי והמתאים לאדם שנפגע, הן לגופו והן לרכושו.
עד היום היה צורך למנות אפוטרופוס בבית המשפט, דבר שהיה כרוך בהליך מסורבל, בתשלום אגרה ובצורך למסור דיווח מידי שנה למשרד האפוטרופוס הכללי.

לאחרונה נכנס תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המבוסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועל שינוי תפיסה בעולם כולו, ומאפשר לאדם עצמאי וכשיר מנטלית לתכנן את עתידו ולמנות מיופה כח האמין עליו למקרה בו יהיה מוגבל ויהא צורך לייצגו בפני הרשויות.

על פי התיקון החדש ניתן לקבוע  את זהות מיופה הכח כבר היום , ובכך לא להיות תלוי בחסדי קרובים או באפוטרופסיים שאינם רצויים לאדם. כמו כן התיקון מייתר את המונח "חסוי" בחקיקה וברוב המקרים גם מתבטל הצורך באפוטרופוס מטעם בית המשפט, הליך שכאמור  היה כרוך בהליכים פרוצדורליים ארוכים ומייגעים, חייב  הגשת דו"ח שנתי על ידי האפוטרופוס ותשלום אגרות..

בדומה לצוואה, מדובר על הליך המפוקח ע"י משרד המשפטים וכן עורך דין לשם ביצוע הפעולה.


אז מה זה ייפוי כח מתמשך

במקום מינוי אפוטרופוס מאפשר החוק לאדם המוגבל לחתום על ייפוי כוח מתמשך, שהוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי (המורשה) יטופלו בענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שבזמן החתימה הוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. ניתן גם לקבוע יפוי כח מתמשך לאנשים מוגבלים

במסגרת ייפוי הכח המתמשך יכול האדם המעוניין  (אשר יקרא הממנה) לקבוע מורשה (אשר יקרא מיופה הכח) עליו הוא סומך, לטפל בענייניו ובמסגרת זו- 

• הממנה רשאי לתת מראש למיופה הכח הנחיות בכתב כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל.
• הממנה רשאי לתת לאותו מיופה כח חופש פעולה לשיקול הדעת מלא בקבלת החלטות.
• הממנה יכול להגביל את ייפוי הכח לנושאים מסוימים בלבד כגון ענייניו הרפואיים  או ענייניו הרכושיים  או לשניהם.
• הממנה יכול לקבוע מראש את מי אינו מסכים למנות כמיופה כח, ובכך למנוע נזקים בעתיד.


במסגרת ייפוי הכח, הממנה, קובע תנאים בהם ייפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף. רק בהתקיים אותם תנאים ניתן להשתמש בייפוי הכח ולהכניס את מיופה הכח לפעולה. כך למשל, יכול הממנה לדרוש חוות דעת פסיכוגריאטרית הקובעת כי כי הממנה אינו כשיר עוד לטפל בענייניו, או  להכניס את מיופה הכח לפעולה  מיוזמתו וללא סיבה מיוחדת, כאשר אינו רוצה לטפל יותר בענייניו הכספיים.


אלו נושאים אפשר להסדיר במסגרת יפוי כח מתמשך?

קיימים מספר נושאים הניתנים להסדרה בייפוי כח מתמשך:

עניינים אישיים – טיפול ברווחתו האישית של האדם, צרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, בריאותו, ענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
עניינים רפואיים- טיפול בגופו של האדם ובריאותו.  ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" בנפרד
בענייני רכוש - טיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית - כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". הנחיות אלה יכול ויכללו גם הוראות למקרים בריאותיים קשים עד כדי ניתוק ממכשירים.
דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייני רכושו כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.
הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.
הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר. מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו.


איך עורכים מעשית ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הינו הליך משפטי, בו הממנה חותם בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) על הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. רק עורך הדין מוסמך, אשר עבר הכשרה מקצועית ואושר על ידי האפוטרופוס הכללי, רשאי לבצע ההליך. עורך הדין אחראי לרשום הבקשה במשרד המשפטים. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול. ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף - ישלח לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שאין הממנה רוצה לשנות את ייפוי הכוח בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.


משרדנו מוסמך מטעם משרד המשפטים לבצע ייפוי כח מתמשךהתנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך

הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך תהיה במועד בו הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח ובהתאם לאפשרויות הבאות:

  • בהתאם לדרך ולתנאים אשר הממנה יקבע למשל על פי החלטה משותפת של מיופה הכוח עם בת זוגו או ילדיו שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי.
  • במידה והממנה לא התייחס לכך בייפוי הכוח המתמשך מפורשות - ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.


הוראות החוק הרלוונטיות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017